จบไปด้วยดีกับงานสัมมนาการใช้งาน Package Chiller ‘Uni-Aire’ เบื้องต้น ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

View All