จบไปด้วยดีกับงานสัมมนาการใช้งาน Package Chiller
‘Uni-Aire’ เบื้องต้น ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี