UFV-AFV

เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย/ชนิดตั้งแขวน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนใช้สารทำความเย็น R32 รายแรกของไทย
เย็นเร็วทันใจ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารทำความเย็นใหมR32 เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

  • ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
  • เย็นเร็วทันใจ ประหยัดพลังงานมากขึ้น
  • มาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 ใหม่ ปี2017
  • ไมทำลายชั้นบรรยากาศ ozone
  • ลดผลกระทบตอภาวะเรือนกระจก ชวยลดโลกรอน


วัสดุแข็งแรง
ตัวถังผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นติดแน่นทนนาน แข็งแรง ทนทาน

Hydrophilic coil
ฟินสีฟ้า ช่วยให้น้ำไม่เกาะที่ผิวฟิน ระบบน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวฟินและยึดอายุการใช้งาน

แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่
ช่วยกรองฝุ่นละออง เพิ่มอากาศสดชื่นภายในห้อง สามารถถอดล้างด้วยน้ำทำความสะอาดได้สะดวก


คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น AFV
ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นติดแน่นทนนาน ให้การใช้งานแข็งแรง ทนทานยาวนานประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์ และใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี


Auto Swing
ระบบกระจายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบออโตสวิง ขึ้น-ลง และ ซาย-ขวาได หรือเลือกปรับใหอยูกับที่ได้

5-Speed Motor
สามารถปรับความแรงลมไดถึง 5 ระดับ Turbo-High-Medium-Low-Auto ใหคุณควบคุมแรงลมแบบเย็นทันใจ หรือเย็นเงียบไรเสียงรบกวน

Turbo Fan
มอเตอรสงลมกำลังสูงชวยใหหองเย็นเร็วสะใจ และสามารถสงลมไดไกล ใหลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วหอง


รีโมทคอนโทรลไร้สายหรือมีสาย
แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขแบบดิจิตอล ดีไซนทันสมัยสวยงาม ใชงานงาย

Auto Restart
ระบบจะเริ่มทำงานอัติโนมัติหลังจากที่ไฟฟาดับ และจดจำคาตางๆ ที่ตั้งไวที่เครื่องกอนไฟดับ

ระบบหนวงเวลาคอมเพรสเซอร 3 นาที
เพื่อปองกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร เมื่อเกิดการไฟฟาตกหรือดับ

UFV CAT Final Rev.00