นโยบายการรับประกัน

 1. ระยะการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ซื้อเป็นเวลา 1 ปี นอกจากมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 2. ระหว่างในการรับประกัน หากมีการชำรุดบกพร่องเกิดจากความผิดผลาดทางด้านมาตรฐานการผลิตของโรงงานหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ หรือได้เกิดจากการใช้งาน และ/หรือติดตั้ง อย่างถูกต้องตามที่หนังสือคู่มือการใช้งาน/ติดตั้งแนะนำ ทางบริษัทฯ ยินดีบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. มีการซ่อม/แก้ไข หรือดัดแปลง อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
  2. เครื่องเสียหายโดยจงใจทำ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดอุบัติเหตุภัยธรรมชาติโดยฟ้าผ่า ไฟฟ้าตกหรือเกินกว่าที่กำหนด
  3. การเสื่อมหรือเสีย เนื่องจากขาดการระวังรักษา เช่น ชิ้นส่วนเครื่องเป็นสนิม ผุกร่อน สีจาง เพราะสารเคมีหรือวางไว้ในที่ไม่เหมาะสม
  4. มีสัตว์เข้าไปในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์จนชำรุด
  5. ขาดความระมัดระวัง เช่น อุปกรณ์อะไหล่ถูกน้ำจนเสียหายหรือใช้เครื่องเกินกำลังปกติหรือเกินข้อกำหนดจากหนังสือคู่มือหรือผิดไปจากคำแนะนำของผู้จำหน่าย
  6. อุปกรณ์ภายนอกเครื่องที่ใช้เสริมในการติดตั้งให้สมบูรณ์ เช่น ชุดท่อทองแดง.ฉนวนหุ้มท่อ. สายไฟ. สวิตช์ตัดต่อต่างๆ. ฟิลเตอร์ไดรเออร์, สารทำความความเย็น (น้ำยา) มิได้อยู่ในการรับประกัน
 4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนเครื่องทั้งชุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นกรณีที่ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงหรือบัตรรับประกันไม่สมบูรณ์ เช่นกรอกรายละเอียดไม่ครบ
 6. ในการติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิตและแฟนคอยล์ยูนิต รุ่นของเครื่องปรับอากาศ จะต้องตรงตามที่บัตรรับประกันระบุไว้เท่านั้น
 7. บัตรรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น
 8. บัตรรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่ง และค่าเดินทางมาบริการซ่อมสินค้าที่บ้านของผู้ใช้