Curved Condenser Coil

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน/curved condenser coil

แผงคอยน์ร้อนและเย็น ฟินที่ทำมาจากทองแดง ประสิทธิภาพคงทนต่อการใช้งาน